Một số tác vụ sau sẽ được dùng để kiểm tra một số nguyên là lẻ hay chẵn:

Một số tác vụ sau sẽ được dùng để kiểm tra một số nguyên là lẻ hay chẵn:

Bắt đầu;

Nhập số nguyên n;

Nếu số dư là 0 thì hiển thị chuỗi: “Đây là số chẵn”;

Ngược lại hiển thị chuỗi: “Đây là số lẻ”;

Chia n cho 2;

Kết thúc;

Thứ tự các bước như thế nào là đúng:

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6

B. 1, 5, 4, 3, 2, 6

C. 1, 2, 5, 3, 4, 6

D. 1, 5, 3, 4, 2, 6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: