Một Multicast API không hỗ trợ hoạt động nào?

Một Multicast API không hỗ trợ hoạt động nào?

A. Cho phép một quy trình tham gia vào một nhóm multicast cụ thể.

B. Cho phép quy trình rời đi nhóm multicast.

C. Cho phép một quy trình gửi thông điệp đến tất cả các quy trình của một nhóm multicast.

D. Không phải các ý trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: