Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây?

Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây?

A. 255.255.254.0

B. 255.0.0.255

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.192

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: