Mật mã là quá trình chuyển đối thông tin bản rõ sang:

Mật mã là quá trình chuyển đối thông tin bản rõ sang:

A. Dạng mã hóa (Encryption)

B. Dạng từ chối dịch vụ

C. Phủ nhận

D. Không được quyền truy xuất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: