Một kiểm toán viên cần tỏ ra độc lập để:

Một kiểm toán viên cần tỏ ra độc lập để:

A. Duy trì sự tin cậy của công chúng.

B. Trở nên thật sự độc lập.

C. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

D. Duy trì một thái độ không thiên vị.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng