Một gói RARP Request được gửi đi và được trả lời bởi:

Một gói RARP Request được gửi đi và được trả lời bởi:

A. Gói RARP Rely có chứa địa chỉ IP

B. Gói RARP Rely có chứa địa chỉ vật lý

C. Yêu cầu kết nối logic

D. Gói tin có xác nhận và chứa địa chỉ vật lý

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: