Mật độ lỗi (defect density) dùng để đo lường:

Mật độ lỗi (defect density) dùng để đo lường:

A. Chất lượng sản phẩm cuối

B. Dự án phần mềm

C. Quá trình sản xuất

D. Chất lượng bảo trì

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: