Một cuộc kiểm toán được thiết kế để phát hiện ra những vi phạm pháp luật, các chế định của nhà nước và các quy định của công ty tài chính là một cuộc kiểm toán:

Một cuộc kiểm toán được thiết kế để phát hiện ra những vi phạm pháp luật, các chế định của nhà nước và các quy định của công ty tài chính là một cuộc kiểm toán:

A. Tài chính.

B. Tuân thủ.

C. Hoạt động.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng