Một biến được gọi là một biến địa phương nếu

Một biến được gọi là một biến địa phương nếu

A. Nó được khai báo bên trong các hàm hoặc thủ tục, kể cả hàm main()

B. Nó đươc khai báo bên trong các hàm ngoại trừ hàm main()

C. Nó được khai báo bên trong hàm main()

D. Nó được khai báo bên ngoài các hàm kể cả hàm main()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: