Một ô trong bảng được định nghĩa bằng thẻ ______ ?.

Một ô trong bảng được định nghĩa bằng thẻ ______ ?.

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: