Mệnh đề SQL nào hạn chế số dòng trả về trong 1 câu truy vấn

Mệnh đề SQL nào hạn chế số dòng trả về trong 1 câu truy vấn

A. AND

B. WHERE

C. HAVING

D. FROM

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Mệnh đề SQL nào hạn chế số dòng trả về trong 1 câu truy vấn

Mệnh đề SQL nào hạn chế số dòng trả về trong 1 câu truy vấn

A. AND

B. WHERE

C. HAVING

D. FROM

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: