Mệnh đề mặc định của switch luôn luôn được thực thi

Mệnh đề mặc định của switch luôn luôn được thực thi

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: