Mạng X25 có các cơ chế kiểm soát lỗi, điều khiển luồng, cung cấp các dịch vụ tin cậy, tốc độ trao đổi thông tin tối đa là:

Mạng X25 có các cơ chế kiểm soát lỗi, điều khiển luồng, cung cấp các dịch vụ tin cậy, tốc độ trao đổi thông tin tối đa là:

A. 128 Kbps

B. 100 Kbps

C. 64 Kbps

D. 100 Mbps

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: