Mạng thông tin nào sau đây sử dụng cấu hình theo kiểu điểm-điểm:

Mạng thông tin nào sau đây sử dụng cấu hình theo kiểu điểm-điểm:

A. Mạng Vina Phone

B. Mạng Mobi Phone

C. Mạng điện thoại nội hạt

D. Mạng truyền hình

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: