Mạng nào có các máy vừa làm máy khách vừa làm máy phục vụ:

Mạng nào có các máy vừa làm máy khách vừa làm máy phục vụ:

A. Peer to Peer

B. Client / Server

C. LAN

D. Ethernet

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: