Mạng lớp C cần chia thành 7 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Mạng lớp C cần chia thành 7 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

A. 255.255.255.240

B. 255.255.255.240/4

C. 255.255.255.224/27

D. 255.255.255.224

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Mạng lớp C cần chia thành 7 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Mạng lớp C cần chia thành 7 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

A. 255.255.255.240

B. 255.255.255.240/28

C. 255.255.255.224/3

D. 255.255.255.224

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: