Mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

A. 255.255.240.0 

B. 255.255.0.240/4

C. 255.255.0.248/21

D. 255.255.248.0

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

A. 255.255.248.0

B. 255.255.240.0

C. 255.255.0.240/20

D. 255.255.0.248/5

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: