Mạng lớp A cần chia thành 8 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Mạng lớp A cần chia thành 8 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

A. 255.224.0.0

B. 255.0.0.224/3

C. 255.240.0.0

D. 255.0.0.240/12

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Mạng lớp A cần chia thành 8 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Mạng lớp A cần chia thành 8 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

A. 255.224.0.0

B. 255.240.0.0

C. 255.0.0.224/11

D. 255.0.0.240/4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: