Mảng là:

Mảng là:

A. Một nhóm phần tử có cùng kiểu và chung tên gọi.

B. Một nhóm phần tử có thể có kiểu riêng và chung tên gọi.

C. Một nhóm phần tử có thể có kiểu riêng và tên gọi riêng cho mỗi phần tử.

D. Là một kiểu dữ liệu cơ sở đã định sẵn của ngôn ngữ lập trình C.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: