Mảng là gì? Chọn câu trả lời đúng nhất

Mảng là gì? Chọn câu trả lời đúng nhất

A. Một chuỗi các phần tử cùng kiểu đặt trên các vị trí bộ nhớ khác nhau, trong đó mỗi phần tử có thể tham chiếu thông qua số chỉ mục và tên mảng.

B. Một chuỗi các phần tử khác kiểu được đặt trên các vị trí bộ nhớ liên tiếp nhau, trong đó mỗi thành phần có thể được tham chiếu thông qua số chỉ mục và tên mảng.

C. Một chuỗi các phần tử cùng kiểu được đặt trên các vị trí bộ nhớ liên tiếp nhau, trong đó mỗi thành phần có thể được tham chiếu thông qua số chỉ mục và tên mảng.

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: