Mạng kiểu điểm- điểm gọi là mạng gì?

Mạng kiểu điểm- điểm gọi là mạng gì?

A. Lưu và gửi tiếp (Store – and – Forward)

B. Chuyển mạch gói

C. Chuyển tiếp khung

D. Chuyển mạch kênh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: