Mạng hình STAR sử dụng thiết bị nào?

Mạng hình STAR sử dụng thiết bị nào?

A. Router

B. Brigde

C. T-Connector

D. Switch

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: