Mạng hình BUS sử dụng thiết bị nào?

Mạng hình BUS sử dụng thiết bị nào?

A. Router

B. Repeater

C. T-Connector

D. Terminator

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: