Mạng dịch vụ tích hợp số là sự kết hợp của các kỹ thuật là gì?

Mạng dịch vụ tích hợp số là sự kết hợp của các kỹ thuật là gì?

A. Chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói và chuyển mạch thông báo

B. Chuyển mạch kênh và chuyển mạch thông báo

C. Chuyển mạch gói và chuyển mạch thông báo

D. Chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: