Mạng con lớp C mượn 3 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là:

Mạng con lớp C mượn 3 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là:

A. 255.255.255.224

B. 255.255.255.0/3

C. 255.255.255.224/27

D. 255.255.255.0/27

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: