Mạng con lớp B mượn 6 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là:

Mạng con lớp B mượn 6 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là:

A. 255.255.0.252

B. 255.255.252/22

C. 255.255.252.0

D. 255.255.252/6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: