Mạng con lớp A mượn 5 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là:

Mạng con lớp A mượn 5 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là:

A. 255.248.0.0/4

B. 255.0.248.0/12

C. 255.248.0.0

D. 255.0.0.248

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: