Mạng con lớp A mượn 10 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là:

Mạng con lớp A mượn 10 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là:

A. 255.0.255.192

B. 255.255.192.0/18

C. 255.255.192.0/10

D. 255.255.192.0

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: