main() {

main() {

int n;

for (n = 18; n > 0; n /= 2)

printf(“ % 3 d”, n);

};

Tìm kết quả của chương trình sau:

A. “ 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1”

B. “ 18  9  4  2  1”

C. “ 18  9  4  2  1  0”

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: