Mặc định thì khi thêm một library item vào trang web thì nó có tham chiếu đến library gốc hay không?

Mặc định thì khi thêm một library item vào trang web thì nó có tham chiếu đến library gốc hay không?

A. Không

B. Có

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: