Mặc định nội dung tập tin được ứng dụng bởi template bị khóa

Mặc định nội dung tập tin được ứng dụng bởi template bị khóa

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: