.Mặc định, Cellspacing được hiểu ….pixel và Cellpadding được hiểu …. Pixel

.Mặc định, Cellspacing được hiểu ….pixel và Cellpadding được hiểu …. Pixel

A.  2, 1

B. 2, 2

C. 2,1

D. 1,1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: