Mã tài khoản kế toán trong bộ mã hệ thống kế toán trong hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán của kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước gồm mấy ký tự?

Mã tài khoản kế toán trong bộ mã hệ thống kế toán trong hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán của kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước gồm mấy ký tự?

A. 3 ký tự

B. 4 ký tự

C. 5 ký tự

D. 6 ký tự

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng