Mô hình OSI tổ chức các giao thức truyền thông thành bao nhiêu tầng?

Mô hình OSI tổ chức các giao thức truyền thông thành bao nhiêu tầng?

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: