Mã 404 trong thông điệp trả lời từWeb server cho Web cllient có ý nghĩa?

Mã 404 trong thông điệp trả lời từWeb server cho Web cllient có ý nghĩa?

A. Đối tượng client yêu cầu không có

B. Server không hiểu yêu cầu của client

C. Không có câu trả lời nào đúng

D. Yêu cầu của Client không hợp lệ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: