Lý do tốt nhất cho việc dùng nhóm kiểm tra phần mềm độc lập là:

Lý do tốt nhất cho việc dùng nhóm kiểm tra phần mềm độc lập là:

A. Những người phát triển phần mềm không cần làm bất kỳ kiểm thử nào

B. Những người lạ sẽ kiểm phần mềm rất chặt

C. Những người kiểm thử không được dính dáng tới dự án cho đến khi kiểm thử bắt đầu

D. Mâu thuẩn về quyền lợi giữa những ngƣời phát triển và những ngƣời kiểm thử sẽ giảm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: