Lựa chọn đáp án phù hợp:

Lựa chọn đáp án phù hợp:

(a) byte                      (1) 256

(b) char                      (2) 5000

(c)int                          (3) 4899.99

(d) short                     (4)126

(e) double                  (5) ‘F’

A. a-4, b-5, c-2, d-1, e-3 

B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-3 

C. a-1, b-5, c-4, d-4, e-3 

D. a-5, b-4, c-1, d-2, e-3 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:   a-4, b-5, c-2, d-1, e-3

Vì:  byte: 126, char:’F’, int:5000, short: 256, double:4899.99

Tags: