Lớp URL thuộc package nào?

Lớp URL thuộc package nào?

A. java.util

B. java.lang

C. java.net

D. java.io

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: