Lớp String  thuộc package

Lớp String  thuộc package

A. java.util

B. java.lang

C. javax.uti

D. java.string

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: