Lớp String thuộc package nào?

Lớp String thuộc package nào?

A.  java.string

B. javax.util

C. java.util

D. java.lang

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: