Lớp Socket được dùng trong cơ chế lập trình nào sau đây?

Lớp Socket được dùng trong cơ chế lập trình nào sau đây?

A. Lập trình Socket TCP/IP

B. Lập trình IP

C. Lập trình Socket UDP/IP

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: