Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?

Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?

A. Physical

B. Data Link

C. Network

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IPHeader?

Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IPHeader?

A. Secssion

B. Transport

C. Network

D. DataLink

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: