Lớp nào sau đây không phải là lớp bao?

Lớp nào sau đây không phải là lớp bao?

A. String

B. Integer

C. Boolean

D. Character

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: