Lớp nào sau đây dùng để thực hiện các thao tác nhập xuất cơ bản với console

Lớp nào sau đây dùng để thực hiện các thao tác nhập xuất cơ bản với console

A. System

B. Math

C. String

D. StringBuffer

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: