Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?

Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?

A. Application

B. Presentation 

C. Session

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: