Lớp nào dùng để đóng gói dữ liệu trong lập trình Socket dùng cơ chế UDP

Lớp nào dùng để đóng gói dữ liệu trong lập trình Socket dùng cơ chế UDP

A. DatagramSocket

B. DatagramPacket

C. DataPacket

D. UDPPacket

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: