Lớp nào cung cấp phương tiện đểtruyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy?

Lớp nào cung cấp phương tiện đểtruyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy?

A. Physical

B. Network

C. Data link

D. Transport 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Lớp nào cung cấp phương tiện đểtruyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy?

Lớp nào cung cấp phương tiện đểtruyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy?

A. Physical

B. Data link

C. Network

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: