Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán

Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán

A.  Presentation

B. Transport

C. Session

D. Application

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán? 

Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán? 

A. Transport

B. Presentation

C. Session

D. Application

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: