Lớp là gì?

Lớp là gì?

A. Là đối tượng được khai báo để hoạt động trong chương trình.

B. Là bản thiết kế từ đó tạo ra các đối tượng

C. Là một chức năng trong java dùng để chứa đối tượng.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: