Lớp java.net.MulticastSocket là lớp con của lớp nào?

Lớp java.net.MulticastSocket là lớp con của lớp nào?

A.  MulticastObject.

B. Socket.

C. DatagramSocket.

D. SocketException.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: